Regulamin

Regulamin REGULAMIN SPRZEDAŻY KURSÓW ON-LINE MINDFULNESS.RZESZOW Postanowienia ogólne.......................................................................................................................... 2 Definicje.............................................................................................................................................. 2 Zamówienia - zawarcie umowy........................................................................................................... 3 Ceny i płatności................................................................................................................................... 3 Prawa autorskie.................................................................................................................................... 4 Prawo odstąpienia od umowy przez Konsumenta............................................................................... 5 Warunki świadczenia Usług................................................................................................................ 5 Reklamacje.......................................................................................................................................... 7 Ochrona Danych Osobowych.............................................................................................................. 7 Postanowienia Końcowe...................................................................................................................... 9 Wykaz załączników............................................................................................................................. 9 Załącznik do Regulaminu nr 1 – Wzór Formularza Odstąpienia od Umowy................................... 10 Załącznik do Regulaminu nr 2 – Wzór formularza reklamacyjnego................................................. 11 Załącznik do Regulaminu nr 3 – Polityka Prywatności i Plików Cookies........................................ 12

Postanowienia ogólne § 1

 1. Regulamin określa ogólne zasady dotyczące zakupu i korzystania z kursów on-line MINDFULNESS.RZESZOW w tym sposobu zawarcia umowy, form rozliczenia, zasad reklamacji, praw autorskich, danych osobowych.
 2. Twórcą kursów on-line dostępnych pod w adresem KURSY-ONLINE.MINDFULNESS.RZESZOW.PL jest: AGATA BŁAŻ .
 3. Przed dokonaniem zakupu należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Klient, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usługi, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Składając zamówienie w Serwisie Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia, a także wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w sposób i w celach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 05.03.2021 r.
 5. Aktualną i obowiązującą wersję Regulaminu sprzedaży Usług przez Internet można znaleźć na stronie KURSY-ONLINE.MINDFULNESS.RZESZOW.PL
  Definicje § 2 Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się znaczenie pojęć:
 6. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady sprzedaży Usług poprzez Serwis internetowy pod adresem: KURSY-ONLINE.MINDFULNESS.RZESZOW.PL ;
 7. Kurs – kurs on-line udostępniony przez Sprzedawcę za pośrednictwem platformy e-Learningowej, którego twórcą jest Sprzedawca;
 8. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna;
 9. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, bądź podmiot, któremu ustawa nadaje status Konsumenta;
 10. Konto Klienta – indywidualne, elektroniczne konto aktywowane dla Klienta w celu umożliwienia korzystania przez niego z Usługi;
 11. Serwis – strona internetowa KURSY-ONLINE.MINDFULNESS.RZESZOW.PL., zawierająca platformę e-Learningową z możliwością wykupienia Kursu.
 12. Usługa – Usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta polegająca na umożliwieniu Klientowi dostępu do Platformy e-Learningowej zawierającej treści cyfrowe w postaci kursów.
 13. Sprzedawca – Podmiot świadczący Usługę dostępu, do Serwisu którym jest: EDULANDIA AGATA BŁAŻ NIP: 8131555116 UL. KRÓLEWSKA 30/2 ,35-616, RZESZÓW
 14. Dane teleadresowe Sprzedawcy, umożliwiające z nim kontakt Klientowi:
 15. adres pocztowy: UL. KRÓLEWSKA 30/2 ,35-616, RZESZÓW
 16. numer telefonu i/lub faksu: 505029021
 17. adres poczty elektronicznej: AGATA.BLAZ@GMAIL.COM
 18. Opłata / Cena – określona przez Sprzedawcę należność pieniężna za Usługę świadczoną na rzecz Klienta, której wysokość uzależniona jest od wybranego przez Klienta Kursu, okresu abonamentowego; Zamówienia - zawarcie umowy § 3
 19. W celu uzyskania dostępu do Usługi Klient musi dokonać rejestracji Konta Klienta w Serwisie, polegającej na
 20. wybrać typ Kursu spośród dostępnych w Serwisie.
 21. wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia,
 22. zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
 23. wybrać sposób płatności,
 24. dokonać skutecznej płatności za kurs.
 25. Umowa pomiędzy stronami zostaje zawarta w momencie zakończenia rejestracji Konta Klienta w Serwisie.
 26. Zakończenie rejestracji Konta Klienta w Serwisie Sprzedawca potwierdza wiadomością e-mail.
 27. Klient zobowiązany jest do podania w trakcie rejestracji prawdziwych i aktualnych danych niezbędnych do świadczenia Usługi przez Sprzedawcę.
 28. Wyklucza się możliwość zakupu Usługi anonimowo bądź pod pseudonimem. Ceny i płatności § 4
 29. Po utworzeniu konta Klienta w Serwisie, Klient wybiera i opłaca dostęp do Usługi zgodnie z obowiązującymi w Serwisie Cenami.
 30. Dostęp do Usługi może być ograniczony czasowo, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie kursu w Serwisie bądź nieograniczony czasowo. Sprzedawca może przewidzieć darmowy okres próbny.
 31. Jeżeli po upływie okresu wskazanego okresu czasu Klient nie opłaci dostępu do Usługi, dostęp do Usługi zostaje zablokowany a Umowa o świadczenie Usługi rozwiązana.
 32. Klient nie ma obowiązku zawarcia Umowy o świadczenie Usługi na kolejny okres czasowy.
 33. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Serwisie. Z zastrzeżeniem, że powyższe nie będzie powodowało negatywnych zmian, uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 34. Dostęp do Serwisu może zostać wykupiony w postaci biletu na jednorazowe przyszłe wydarzenie (np. szkolenie on-line w czasie rzeczywistym/live). § 5
 35. Ceny zamieszczone w Serwisie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.
 36. Płatności elektroniczne w Serwisie realizowane są za pośrednictwem Serwisu:
 37. https://www.payu.pl/;
 38. Jeżeli Klient poprosił o wystawienie faktury, zostanie ona doręczona Klientowi drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. Prawa autorskie § 6
 39. Kurs może przybrać postać nagrań video, audio, prezentacji, szkoleń w czasie rzeczywistym (tzw. streaming, live webinar) lub plików pdf.
 40. Treści zamieszczone na Serwisie oraz otrzymane w ramach świadczenia Usługi przez Sprzedawcę mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy i podlegają ochronie.
 41. Sprzedawca zabrania ich komercyjnego wykorzystania, odsprzedaży czy powielania i udostępniania innym osobom bez jego zgody.
 42. Sprzedawca informuje Klienta, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Klienta bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 43. Z wyjątkiem wskazanych materiałów przez Sprzedającego, Klientowi nie przysługuje prawo pobrania - zwielokrotnienia trwałego materiałów i oprogramowania znajdującego się w Serwisie, ani w pełnej postaci ani w częściach.
 44. Klient nie nabywa jakichkolwiek praw do oprogramowania znajdującego się w Serwisie. Prawo odstąpienia od umowy przez Konsumenta § 7
 45. Konsument, który zawarł Umowę może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni licząc od dnia zawarcia Umowy.
 46. Sprzedawca udostępnia wzór Formularza Odstąpienia od Umowy – stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.
 47. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres korespondencyjny lub adres e-mail Sprzedawcy przed jego upływem.
 48. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwróci Klientowi wszystkie otrzymane płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostanie poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Jeżeli oświadczenie o odstąpieniu zostanie złożone przez Klienta po rozpoczęciu świadczenia przez Serwis Usług, to zwrotowi będzie podlegać kwota należna za niewykonaną jeszcze Usługę (zwrot proporcjonalny). Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientom, którzy nie zawierają umowy jako konsument.
 49. Za rozpoczęcie świadczenia Usług przez Sprzedawcę uznaje się moment pierwszego korzystania z Serwisu po uiszczeniu opłaty.
 50. Klient ma prawo w każdej chwili zakończyć korzystać z Usługi świadczonej drogą elektroniczną. Warunki świadczenia Usług § 8
 51. Do korzystania z Serwisu konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta:
 52. dostęp do Internetu;
 53. aktualna wersja standardowej przeglądarki internetowej;
 54. posiadanie aktywnego adresu e-mail;
 55. Jeżeli przeglądarka internetowa nie posiada możliwości obsługi plików audio, video, pdf. to:
 56. aktualna wersja standardowego odtwarzacza plików wideo (np. WindowsMediaPlayer),
 57. aktualna wersja standardowej przeglądarki plików .pdf (np. AdobeReader),

§ 9

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Serwisie, komentarzy, zapytań, wiadomości, w tym wiadomości e-mail.
 2. Klient zobowiązany jest korzystać z Serwisu w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:
 3. korzystać z Serwisu w sposób niezakłócający korzystanie z Serwisu przez pozostałych jej Klientów, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na Serwisu, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,
 4. nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta w Serwisie jakimkolwiek osobom trzecim,
 5. nie rozpowszechniać kursu ani jego poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania działania konta Klienta w przypadkach stwierdzenia łamania warunków Regulaminu lub przepisów prawa, a także działania niezgodnie z dobrymi obyczajami. W przypadkach wskazanych wyżej uiszczone opłaty za okres abonamentowy w przód, nie podlegają zwrotowi (kara umowna).

§ 10

 1. Ze względu na niezależne od Sprzedawcy właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego Klienta, Klient jest świadomy ryzyka z tym związanego, w szczególności braku gwarancji nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Serwisu.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo czasowych przerw w działaniu Serwisu celach konserwacyjnych, naprawczych.
 3. Sprzedawca podejmuje starania, aby poinformować Klienta ze stosownym wyprzedzeniem, drogą mailową o planowanych przerwach technicznych w świadczeniu Usługi.

§ 11 Sprzedawca oświadcza, że wszelkie dane przechowywane w Systemie wprowadzone przez Klienta w ramach korzystania z Usługi, będą chronione przez zabezpieczenie przed ingerencją nieuprawnionych osób zgodnie z Polskim prawem.

Reklamacje § 12

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi Kurs wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczny lub prawne Kursu.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące Usługi mogą być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres AGATA.BLAZ@GMAIL.COM
 4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
 5. czytelne oznaczenie Klienta, pozwalające na identyfikację w Serwisie;
 6. opis usterki/błędu/wady, wraz ze wskazaniem czasu jej wystąpienia;
 7. podanie wersji i nazwy przeglądarki internetowej na której występuje wskazany problem;
 8. określenie czy Klient zamierza dochodzić roszczenia z tego tytułu, a jeżeli tak Klient powinien określić swoje roszczenie.
 9. Sprzedawca udostępnia wzór formularza reklamacyjnego – stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu.
 10. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Klienta reklamacji w ciągu 30 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona. Ochrona Danych Osobowych § 13
 11. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca, który zapewnia ochronę powierzanych mu do przetwarzania danych osobowych.
 12. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne by dokonać rejestracji konta Klienta, zawrzeć umowę i w pełni korzystać z Usługi.
 13. Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 14. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
 15. zawarcie i wykonanie umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 16. realizacja obowiązków podatkowo-księgowych - art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 17. obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę - art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 18. identyfikacja klienta powracającego, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę - art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 19. obsługa zapytań kierowanych przez Klientów nieprowadzących jeszcze do zawarcia umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 20. wysyłka Newslettera, po uprzednio wyrażonej zgodzie - art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 21. Odbiorcami danych osobowych Klienta są:
 22. urzędy skarbowe,
 23. biuro rachunkowe,
 24. dostawca systemu do fakturowania,
 25. kancelaria prawna,
 26. hostingodawca,
 27. dostawca platformy e-learningowej zawierającej systemy CRM, system mailingowy.
 28. Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: „EOG”). Mając jednak na uwadze świadczenie Usług przez naszych podwykonawców przy realizacji wsparcia dla Usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonywanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie Twoich danych poza obszar EOG. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej państwa odbiorców spoza EOG zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. W przypadku odbiorców na terytorium państw nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony administrator zawiera umowy z odbiorcami danych osobowych, które są oparte na standardowych klauzulach umownych wydanych przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych można uzyskać od administratora – jego dane kontaktowe podano wyżej. Zastosowany przez administratora sposób zabezpieczenia Twoich danych jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. Możesz zażądać dalszych informacji o zabezpieczeniach stosowanych w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz dowiedzieć się, w jakich w miejscach są udostępniane.
 29. Sprzedawca może ujawniać informację dotyczących Klienta właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, jeżeli jest to zgodne z przepisami obowiązującego w Polsce prawa. Poza tym, informacje dotyczące Klienta nie zostanie ujawniona żadnej osobie trzeciej, bez wyraźnej zgody Klienta.
 30. W celu zapewnienia możliwości identyfikacji klienta powracającego, dane osobowe Klienta są przechowywane w bazie Sprzedawcy przez cały czas prowadzenia przez niego działalności gospodarczej. Za nadrzędny interes przyjmuje się przechowywanie danych osobowych do terminu przedawnienia roszczeń związanych z zawartą Usługą.
 31. Dokumentacja księgowa zawierające dane osobowe Klienta jest przechowywana przez okres wymagany przez przepisy prawa.
 32. Strona wykorzystuje technologię plików cookies.
 33. Sposób ochrony i wykorzystywania danych niestanowiących danych osobowych (tzw. ciasteczek) reguluje Polityka Prywatności i plików cookies będąca załącznikiem nr 3 do niniejszego Regulaminu
 34. Polityka prywatności i plików cookies udostępniana jest także w Serwisie w zakładce Polityka Prywatności. Postanowienia Końcowe § 14
 35. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 36. Klient przed wprowadzeniem zmian w Regulaminie zostanie o nich poinformowany i uprzedzony o możliwości ich niezaakceptowania i rozwiązania umowy z dniem wejścia zmian Regulaminu.
 37. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem strony w pierwszej kolejności będą rozwiązywać w sposób polubowny bądź przez mediację.
 38. Regulamin nie wyklucza prawnych możliwości pozasądowego rozwiązania sporu z Konsumentem, z których Konsument może skorzystać zgodnie z Polskim porządkiem prawnym.
 39. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Strony będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych. § 15
 40. Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie do Usług świadczonych na rzecz wszystkich podmiotów.
 41. Jeśli z treści Regulaminu wynika, że dane postanowienie ma zastosowanie wyłącznie do umów zawieranych z konsumentem, postanowienia te nie mają zastosowania do pozostałych podmiotów.
 42. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności:
 43. Kodeks Cywilny – Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.;
 44. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r;
 45. Ustawa o świadczeniu Usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu Usług drogą elektroniczną;
 46. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 47. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych. Wykaz załączników
 48. Załącznik do Regulaminu nr 1 -Wzór formularza odstąpienia od umowy
 49. Załącznik do Regulaminu nr 2 - Wzór formularza reklamacyjnego
 50. Załącznik do Regulaminu nr 3 - Polityka Prywatności i plików cookies Załącznik do Regulaminu nr 1 – Wzór Formularza Odstąpienia od Umowy

Formularz Odstąpienia od Umowy [formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy]

………………………………. (miejscowość data) ...............…............…. (imię i nazwisko) ...............…............…. (ulica nr domu, mieszkania) ...............…............…. (kod pocztowy miejscowość) KURSY-ONLINE.MINDFULNESS.RZESZOW.PL EDULANDIA AGATA BŁAŻ NIP: 8131555116 UL. KRÓLEWSKA 30/2 , 35-616, RZESZÓW AGATA.BLAZ@GMAIL.COM

    Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy o świadczenie Usługi dostępu do Systemu www.………………………pl

Data zawarcia umowy () /odbioru () _____________________________________ Imię i nazwisko konsumenta (-ów) _____________________________________ Adres konsumenta (-ów) ___________________________________________________________


Podpis konsumenta (-ów) (*) niepotrzebne skreślić Załącznik do Regulaminu nr 2 – Wzór formularza reklamacyjnego


FORMULARZ REKLAMACYJNY

………………………………. (miejscowość data) ...............…............…. (imię i nazwisko) ...............…............…. (ulica nr domu, mieszkania) ...............…............…. (kod pocztowy miejscowość) ...............…............…. (login ……………….pl)
KURSY-ONLINE.MINDFULNESS.RZESZOW.PL EDULANDIA AGATA BŁAŻ NIP: 8131555116 UL. KRÓLEWSKA 30/2 , 35-616, RZESZÓW AGATA.BLAZ@GMAIL.COM

Wersja i nazwa przeglądarki internetowej na której występuje problem: ………………………………………………………………………………………………………… Opis usterki/błędu/wady, wraz ze wskazaniem czasu jej wystąpienia/opis żądania: ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………


Podpis konsumenta (-ów)